Programul EURO 200 – Acordarea Ajutorului Financiar Pentru Achizitionarea de Calculatoare

Lista tuturor functiilor din Liceul Teoretic „Emil Racovita” ce intra in categoria personalului platit din functiile publice – martie 2020
11 martie 2020
ADMITERE CLASA a V-a 2020-2021
12 mai 2020

Programul EURO 200 – Acordarea Ajutorului Financiar Pentru Achizitionarea de Calculatoare

Hotarare-225-2020

DOCUMENTE NECESARE

ÎNTOCMIRII DOSARULUI:

(Atentie! Cererea se depune pana la 17 aprilie 2020)

  • Cerere tip (document atasat „model_cerere_euro_200„);
  • Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului
  • Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  • Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  • Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
  • Declarația pe propria răspundere a elevului în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  • Adeverința eliberată de către liceu din care să rezulte că este elev
  • Documentele prevăzute la lit. 2) și 3) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Observaţii: Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună. Este asimilat termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună. Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curat.

Alte informatii pe site-ul national http://euro200.edu.ro/